Bra att veta om inkasso

Inkassoverksamhet är reglerad i svensk lag (Inkassolag 1974:182) och den som bedriver sådan verksamhet behöver normalt tillstånd från Datainspektionen. Gothia Inkasso, som är bifirma till Arvato Finance AB innehar sådant tillstånd.

All inkassoverksamhet ska bedrivas enligt det man kallar god inkassosed. Det innebär bland annat att den som inkassoåtgärderna riktas mot inte får utsättas för onödiga kostnader eller någon form av trakasseri. Vad som är god inkassosed framgår av 5-11 §§ inkassolagen, Datainspektionens praxis i inkassofrågor och Datainspektionens allmänna råd "Tillämpning av inkassolagen".

Bestämmelserna om kostnader i samband med inkassoåtgärder är reglerad i Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. Beloppen är för närvarande följande:

  • 60 kronor för en betalningspåminnelse
  • 180 kronor för ett inkassokrav
  • 170 kronor för en avbetalningsplan

Utöver detta påverkar en rad andra lagar en inkassoverksamhet. De viktigaste är Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning och Utsökningsbalk (1981:774). Genom lagen om betalningsföreläggande och handräckning ges borgenären (fordringsägaren) möjlighet att få en fordran fastställd (utslag) och genom utsökningsbalken ges borgenären möjlighet att begära verkställighet, det vill säga utmätning av den skuldsattes tillgångar. Också konkurslagen, preskriptionslagen och skuldsaneringslagen berör i hög grad en inkassoverksamhet.

Mer information om inkasso finns på Datainspektionens hemsida.