Frågor och svar om inkasso

/

Hur gör jag om jag vill betala på en skuld till Gothia?

Kontakta Gothia via telefon, brev eller fyll i formuläret på Kontakt-sidan så ringer vi dig. Om du har fått ett inkassokrav från oss så finns ditt kundnummer längst upp i högra hörnet på det brevet. Det underlättar om du uppger ditt kundnummer när du kontaktar oss så kan vi snabbt sätta dig i kontakt med din handläggare.

Våra öppettider är måndagar till torsdagar klockan 08.00-21.00, fredagar 08.00-17.00 och dag före helgdag 08.00-17.00. Vi nås på telefon 0340-66 44 40.

Vår adress är:

Gothia Inkasso
Box 1143
432 15 VARBERG

Hur gör jag om jag vill hitta en betalningslösning tillsammans med Gothia Inkasso?

Kontakta Gothia Inkasso via telefon, brev eller med hjälp av formuläret här bredvid. Om du har fått ett inkassokrav från oss så finns ditt kundnummer längst upp i högra hörnet på det brevet. Det underlättar om du uppger ditt kundnummer när du kontaktar oss så kan vi snabbt sätta dig i kontakt med din handläggare.

Våra öppettider är måndagar till torsdagar klockan 08.00-21.00, fredagar 08.00-17.00 och dag före helgdag 08.00-17.00. Vi nås på telefon 0340-66 44 40.

Vår adress är:

Gothia Inkasso
Box 1143
432 15 VARBERG

Hamnar jag i kreditupplysningsregister om jag får ett inkassokrav?

För att avgöra om en person eller ett företag ska få ett lån eller en annan kredit behöver den som ska lämna krediten veta, om den som vill låna har skött sina tidigare affärer. Därför registreras en del uppgifter i kreditupplysningsregister hos särskilda företag. Den som inte sköter sina ekonomiska åtaganden riskerar att hamna i ett sådant register.

Betalningsanmärkningar om fysiska personer får noteras bara om betalningsförsummelsen är fastställd av domstol eller annan myndighet, oftast kronofogdemyndigheten. Enbart ett inkassokrav leder alltså inte till någon betalningsanmärkning.

Uppgifter om betalningsanmärkningar ska gallras senast tre år efter den dag då anmärkningen tillkom. Betalningsanmärkningen tas inte bort tidigare även om du betalar din skuld.

Källa: Datainspektionen

När får Gothia kontakta mig?

Enligt god inkassosed kan Gothia kontakta dig muntligen angående en skuld när betalningsfristen för inkassokravet gått ut. Samma sak gäller när så kallat denuntiationsbrev skickats.

Inkassobolag får kontakta dig muntligen under dag- och kvällstid fram till klockan 21.00. Vi på Gothia arbetar måndagar till torsdagar klockan 08.00-21.00 och på fredagar 08.00-17.00. Dag före helgdag stänger vi också klockan 17.00.

Måste jag betala kostnader trots att jag betalat skulden?

Ibland kan det inträffa att en gäldenär blir krävd på ersättning fastän han har betalat sin skuld. Trots att huvudskulden har betalats kan borgenären vilja ha ersättning för inkassokostnader eller kostnader för hanteringen hos kronofogdemyndigheten eller domstol.

Datainspektionen anser att ersättning kan få begäras i följande fall:

Hyresfordran

Borgenären har sänt inkassokrav eller ansökan till kronofogdemyndighet eller domstol senast samma dag som hyran betalades (dvs den dag betalningsuppdraget kom in till post- eller bankgirot eller hyran betalades på post eller bankkontor).

Annan fordran

Borgenären har sänt inkassokrav eller ansökan till kronofogdemyndighet eller domstol senast samma dag som inbetalningen bokfördes på mottagarens konto hos post eller bankgirot.

Observera

Om du betalar en skuld över post- eller bankgiro bör du tänka på att betalningen anses fullgjord först då den bokförs av post- respektive bankgirot. Om du vet med dig att en inbetalning är sen, kan det vara klokt att underrätta borgenären eller hans ombud om inbetalningen. På så sätt kan du kanske förhindra ett inkassokrav eller en ansökan till kronofogdemyndighet eller domstol.

Tänk också på att spara alla kvitton över de inbetalningar du gör!

Källa: Datainspektionen

Vad händer om jag får ett inkassokrav?

Om borgenären inte får betalt för sin fordran kan han välja att antingen själv driva in den eller att lämna indrivningen i uppdrag till ett inkassoföretag. Borgenären eller inkassoföretaget skickar då ett inkassokrav (kravbrev) till dig med en uppmaning att betala eller "anmäla invändning" mot kravet (förklara varför du inte anser att du är skyldig att betala).

Om du trots inkassokravet inte betalar din skuld kan borgenären eller inkassoföretaget vända sig till kronofogdemyndigheten för att få fastslaget dels att du är skyldig att betala och dels vilket belopp du ska betala. Vanligen sker detta genom att borgenären ansöker om betalningsföreläggande. Kronofogdemyndigheten ska sedan i de flesta fall självmant verkställa sitt avgörande (utslag) genom utmätning hos dig. Det kan innebära att det bara går några få dagar från det att kronofogdemyndigheten fastslår att du är skyldig att betala till dess den verkställer utmätningen hos dig.

Om skulden inte betalas därför att borgenär och gäldenär är oense om hur stor skulden är, kan borgenären istället vända sig till domstol för att få tvisten prövad i en rättegång. Även en sådan dom kan sedan verkställas av kronofogdemyndigheten genom utmätning.

För varje åtgärd som vidtas och för varje instans som anlitas kan kostnaderna öka för dig. Om du vet med dig att en fordran är riktig, gör du därför bäst i att betala i tid. Om du inte kan betala hela summan på en gång kan det vara klokt att kontakta inkassoföretaget och försöka nå en överenskommelse om amorteringsplan. Det finns dock ingen skyldighet för borgenären att gå med på en sådan plan.

Källa: Datainspektionen

Vilken ränta måste jag betala?

Om man inte betalar in sin skuld i rätt tid blir påföljden att man blir debiterad dröjsmålsränta.

Om borgenären och gäldenären i förväg har träffat ett avtal om ränta, gäller detta. I sådana avtal brukar det stå att dröjsmålsränta ska betalas från förfallodagen med en viss procent, t.ex. per månad.

Om inget avtal har träffats i förväg, gäller räntelagens regler. Borgenären har då rätt att ta ut dröjsmålsränta från den dag som infaller 30 dagar efter det att han har skickat en räkning eller på annat sätt krävt betalning av gäldenären, och i detta krav talat om att dröjsmålsränta annars måste betalas. Räntelagen ger borgenären rätt att ta ut en årsränta som motsvarar den av Riksbanken fastställda referensräntan plus åtta procent.

För mer information om referensräntan se Riksbankens webbplats.

Källa: Datainspektionen

Måste jag betala inkassokostnaderna?

Borgenären har rätt att få ersättning av dig för vissa normala kostnader i samband med inkasso. Vilka dessa kostnader är, regleras i lag. Lagens regler är tvingande, dvs. borgenären får inte genom avtal utvidga din skyldighet att er sätta kostnader.

För att du ska bli ersättningsskyldig för inkassokostnader krävs att åtgärden har behövts för att ta tillvara borgenärens rätt.

Storleken på ersättningsbeloppen beslutas av regeringen och justeras emellanåt. Nuvarande nivåer är

  • Skriftlig betalningspåminnelse – högst 60 kr
  • Inkassokrav – högst 180 kr
  • Amorteringsplan – högst 170 kr

Observera: Lagen reglerar bara skyldigheten att betala för åtgärder som har vidtagits efter det att skulden har förfallit. Det kan därför tillkomma kostnader för faktureringar, aviseringar och påminnelser som har skett före förfallodagen. Du kan också bli ersättningsskyldig för vissa kostnader som uppkommer i samband med ansökan till kronofogdemyndighet eller till domstol.

Källa: Datainspektionen