< You Can Now Follow Gothia (UK) On Twitter
2010-11-17

Förändingar i kreditupplysningslagen

Den 17 juni i år fattade riksdagen (efter en bitvis stormig debatt) beslut om att anta regeringens proposition rörande förändringar i Kreditupplysningslagen (KUL).

För den som vill läsa propositionen i dess helhet finns den här.

För dig som idag nyttjar PayByBill eller andra tjänster från Gothia där kreditinformation är en integrerad del kommer lagändringen sannolikt få vissa konsekvenser. Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi just nu för högtryck med att hitta moderna och kostnadseffektiva sätt att anpassa vår verksamhet till det nya regelverket. Nedan följer en kort sammanfattning av nuläget.
  
I dagsläget finns möjlighet att  (utan att omfrågandekopia sänds) inhämta kreditinformation om privatpersoner med stöd av Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Den primära förändringen i lagstiftningen är att KUL:s tidigare och nytillkomna regler blir tillämpliga även på sådan kreditinformation som tidigare har kunnat inhämtas med stöd av (YGL). I praktiken betyder det bland annat att:

  • Den som vill hämta kreditupplysningar avseende privatpersoner alltid måste ha ett legitimt behov av informationen, till exempel att man planerar att ingå en affärsförbindelse. 
  • Den enskilde ska också få reda på att kreditupplysningen lämnats ut.
  • Den enskilde skall beredas möjlighet att  rätta fel genom att en kopia av uppgifterna tillsändes den omfrågade.
  • Rättelse ska skickas till dem som under de senaste 12 månaderna tagit del av felaktiga uppgifter.
  • Kreditupplysningsföretagens registrering av omfrågningar gallras inom ett år.

 Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2011